Muhabbet Kuşu Konuşturma Yöntemleri

Muhabbet Kuşu Konuşturma Yöntemleri,Muhabbet kuşları papağan türünden bir hayvandır. îyi bir eğitim gördüğünde bir papağan gibi konuşabilir. Bundan başka hareketli, oyuncu ve çeviktir. Hoşlandığı Muhabbet Kuşu Konuşturma Yöntemlerihareketler üzerine düzenlenen gösterileri severek uygular.

Bununla birlikte eğitilmek üzere seçilen her muhabbetkuşundan beklediğiniz verimi göremiyebilir, düş kırıklığına uğrayabilirsiniz. Seçiminde ne denli titiz davranmış olursanız olun, her muhabbetkuşunun aynı oranda insanlara alışkın, serbest, oyuncu ve konuşkan olamıyacağını kabul etmek gerekir.

Her muhabbetkuşunun kendine özgü bir kişiliği vardır. İnsanlarla birlikte yaşamaya yatkın, eğitime elverişli, konuşma yeteneği yüksek bir kuşa rastlamak biraz da şans işidir. Anne ve babasının bütün bu özellikleri taşıması bile, çoğu kez yavrularından aynı sonuçları almamızı sağlamıyabilir.

Yetiştirici, seçtiği muhabbetkuşundan beklediği sonuçları alabilmek, ona istediklerini yaptırabilmek için sabırlı olmak zorundadır. Onu öncelikle içinde yaşadığı ortamda, kendine alıştırmalı, kuşun ürkekliğini, yabanıllığını silmelidir.

Kuş, ancak çevresine tam bir uyum gösterdikten, yetiştiricisiyle olumlu ilişkiler içine girdikten, ona yakınlık duymaya başladıktan sonra eğitime olumlu yanıt verebilir. Tüm çabalara karşın eğitim, ürünlerini vermiyor, istenen ve beklenen sonuçlar alınamıyorsa artık bu kuşun üzerinde daha fazla durmanın sonuç vermiyeceği anlaşılmış demektir.

Yetenekli, insanlarla yaşamaya uyum gösterip beceriler kazanabilecek bir kuş, kendini üç dört ay içinde belli eder. Doğal olarak, kendisiyle gereği gibi ilgilenilmek koşuluyla.

Eğitilmek üzere ayrılacak bir muhabbetkuşu nasıl seçilmelidir, ne gibi özellikler taşımalıdır?

Konuşma öğretmek üzere eğitilmek istenen muhabbetkuşu, olabildiğince erken yaşlarda alınmalıdır. Bu yaşı bir ay olarak belirleyebiliriz. Çünkü bir aylık olduğunda, genç muhabbetkuşu yuvadan ayrılmaya hazırdır. Artık anne ve babasının özenine gereksinme duymadan besinini bulur, uçar, konar, dolaşır. Geçirilen her gün olumsuz yönde etkiler onu.

Salma içindeki, özgür ve diğer kuşlarla birlikte geçen yaradılışına uygun yaşama koşullarına çok çabuk alışır. Uzunca bir süre böyle bir ortam içinde yaşadıktan sonra, ev içinde tek başına, insanlarla birlikte yaşamaya alışması ve bu yaşamı severek benimsemesi olanaksızlaşır; veya en azından zorlaşır.

Genç kuş, daha henüz yuvadan ayrılmaya hazırlandığı günlerde, yani b;r ayın bitiminde alınır ve ev içi yaşamına alıştırılırsa, eğitime yatkınlık oranı çok daha yüksek olacaktır.

Eğitilmek için seçilecek muhabbetkuşunun erkek olmasında bazı yararlar vardır. Bunları şöyle özetliyebiliriz:

1.Erkek muhabbetkuşlan, evcil yaşama çoğunlukla dişilerden daha iyi ve çabuk uyum gösterebilmekte ve daha insancıl olmaktadırlar.

2.Dişiler, erkeklere oranla daha fazla sağı solu didikleme, gagalama eğilimi göstermekte, erkeklerden daha güçlü olan gagalarıyla eşyaları kemirerek bozulmalanna neden olabilmektedirler.

3.Dişi muhabbetkuşlan, cinsel özellikleri nedeniyle zaman zaman yumurtlama ve kuluçkaya yatma eğilimi gösterirler. Doğal olarak eğitim gören ve beceri sahibi bir kuş olarak bu devre onda bazı olumsuz etkiler yapar, eğitimi kesintiye uğrar. Erkek muhabbetkuşunda ise bu ve benzeri sakıncalar görülmez.

Genç Erkek Muhabbetkuşu Nasıl Seçilir?

Uzun sözün kısası, eğitim için seçilecek kuş erkek olacaktır. Ancak muhabbetkuşlarında yaşı belirleyen gaga üstünde yer alan renkli etli oluşum, cins belirleyen renklerini beş altı aylık iken göstermektedir.

Bu yörenin rengi mavi ise kuş erkek, kahverengi ise kuş dişidir. Ancak eğitim açısından beş altı aylık yaş oldukça geç sayılmaktadır.

Bu nedenle cinsiyeti erken yaşlarda belirleyebilmek için değişik bir çiftleşme yöntemi uygulanmaktadır. Bu yöntemde, erkek muhabbetkuşu bir renk, dişi muhabbetkuşu ise başka bir renk olarak çiftleşmeye sokulur.

Elde edilen yavrulann renkleri, erkek ve dişilerde birbirinden farklı olunca, genç kuşların cinslerini bir aylıkken ayırd etmek bir sorun olmaktan çıkar.

Tüy renklerinden, erkek ve dişi muhabbetkuşlarının cinsiyet ayırımını yapmayı sağlayan bu yöntem, aşağı yukarı tüm renklerdeki muhabbet kuşlarına uygulanmakla birlikte, bazı renkteki kuşların az bulunur olması nedeniyle, çoğunlukla kısıtlı bir alanda geçerli olmaktadır.

Yine de, bu amaçla kullanılabilecek kesin sonuçlu renk çiftleşmelerinin sayısı pek az değildir. Burada kuş yetiştiricisinin dikkat etmesi gereken nokta, çiftleştirmede yanlışlık yapmamak, hangi renk kuşun hangi cinsten olduğunu kesinlikle saptamak olmalıdır.

Bu hiç de zor bir şey olmamakla birlikte, fazla sayıda kuşla üretim yapmakta olan bir üreticinin bu konuda tuttuğu bir yanlış kayıt veya unutma, ilerde karşısına pek de hoş sayılamıyacak bir sürpriz olarak çıkar.

Bu konuda birkaç örnek verilebilir. Sözgelimi, tarçın – mavi bir erkek muhabbetkuşuyla, normal mavi bir muhabbetkuşu dişisi çitleştirildiğinde, tarçın renkli yavruların tümü dişi, mavi renkli yavruların tümü ise erkek olacaktır.

Tarçın renkli dişiler, daha yuvada iken dahi mavilerden kolayca ayırd edilebilirler. Çünkü tarçın renkli bu dişi yavruların gözleri pembemsi mor renktedir.

Mavilerin gözleri ise alışılageldiğince siyah renklidirler. Kesin olarak şu da söylenebilir: Tarçın renkli bir erkek, herhangi normal renkte bir dişiyle çiftleşti rildiğinde, yavru dişi kuşların gözleri pembemsi mor renkte, erkeklerinki ise siyah olacaktır.

Uygulamada, tarçın renkli erkekler yerine Lutino veya Albino gibi, lekesiz beyaz ve sarı renkte, gözleri kırmızı erkekler kullanıldığında da sonuç değişmiyecek, göz renklerine bakılarak, bir ayın dolmasına gerek bile kalmadan cinsiyet ayrımı yapmak mümkün olabilecektir. Bu tür çiftleşmelerde elde edilecek yavrulardan kırmızı gözlüler dişi, sivah gözlüler erkek olacaktır.

Erken yaşlarda cinsiyeti belirlemeye yardımcı olacak bir başka çiftleşme de. Opal renkli erkeklerle. normal renkli dişilerin birleşmeleridir.

Elde edilen yavruların cinsiyetlerini belirliyebilmek için mutlaka tüylenmelerini beklemek gerekmektedir. Çünkü Opal renklilerin göz renkleri normal türlerden farklı değildir.

Bu tür bir çiftleşmede, erkek yavruların tüyleri dişiye uyumla normal renkte, dişilerin tüyleri ise erkeğe uyumla Opal renkte olacaktır. Bu örnekler,üreticiye eğitmek ve konuşturmak amacıyla seçmek istediği erkek muhabbet kuşları yanılgısız olarak ve elverişli olan yaşta elde etme olanağını veriyor.

Erkek muhabbetkuşlarının dişilerine oranla konuşmaya daha eğilimli olduğunu belirttik. Bu, erkek muhabbet kuşuları tümünde ötmeye karşı görülen doğal eğilimle ilişkilidir.

Muhabbetkuşları, doğal ortamları içinde veya salmalarda gözlendiğinde, erkeklerinin dişilerine oranla daha çok ötmekte oldukları saptanır. Sese ve ötmeye karşı olan bu eğilim ve duyarlılıkları, insan sesini taklit etmede de dişilere oranla daha şanslı kılmıştır onları.

Zaten pek çok kişinin evlerinde muhabbetkuşu beslemesinin nedeni, bu hayvanların insan sesini taklit etmede gösterdiği şaşırtıcı yetenek ve beceridir. Bazlarının ileri sürdüğü gibi bu yeteneğin kuşun rengiyle hiçbir ilişkisi ve bağıntısı yoktur.

Muhabbet kuşu eğitimi nasıl verilir

Eğitilmek üzere seçilen genç erkek muhabbetkuşu, eksiksiz olarak donatılmış, yemi ve içme suyu bol olan bir kafese konulur. Bu kafesin ölçüleri, nitelikleri, yerleştirildiği yer, daha önce verilen bilgilere uygun olarak, kuşun rahat ve sağlıklı yaşayabileceği özellikte olmalıdır.

Eğitime başlamadan önce en az 24 saat muhabbet kuşu rahatsız edilmemeli, kafesinde kendi haline bırakılarak yeni ortamına alışması sağlanmalıdır.

Daha soma günlük bakımı için yaklaşıldığında, kendisine verilen ad tatlı ve yumuşak bir sesle tekrarlanmalıdır. Kuşa yaklaşıldığında ani ve aşırı hareketlerden sakınmalı, ne ev halkının, ne de evde bulunan hayvanların kuşu ürkütecek davranışlarda bulunmasına olanak tanımamalıdır.

Süregelen günlük bakımlar, bakıcıyla muhabbet kuşu arasında iyi ilişkilerin de. olumsuz ilişkilerin de kaynağı olabilir. Başlangıç için aceleci olmamalı, son derece ağır, sakin davranışlarla muhabbet kuşunun gereksinimleri karşılanmalı, ürkütmekten kaçınarak yapılan yem ve su tazelenmesi süresince kuşun adı tekrarlanmalıdır.

Bu biçimde olumlu bir tutum izlendiğinde, bir iki hafta içinde genç muhabbet kuşu yeni ortamına, yetiştiricisine, onun davranışlarına sesine, bakım için günlük yaklaşımlarına alışır, ona güven duyar, çekingenliği kaybolur. İşte bu aşamadan sonra eğitime başlanabilir.

Bu eğitim bir kaç aşamadan geçmeden, konuşma öğretmeye başlamak yanlış bir başlangıç olur. İlk olarak muhabbet kuşunun, kafesin içinde iken avuçtan yem yemeye, işaret parmağına konmaya alışması; bundan sonra odanın içinde kendi halinde, korkmadan çekinmeden dolaşması, kendi isteği ile kafesine dönmeyi öğrenmesi gerekir.

Bütün bunlar zor değildir; aceleci olmamak, anlayışlı, yumuşak ve sabırlı davranmak bu konuda başarının anahtarıdır.

 

Muhabbet Kuşu Konuşturma Yöntemleri

Bir cevap yazın