Mustafa Nazım Paşa Kimdir,Hayatı

Mustafa Nazım Paşa Kimdir,Türk devlet adamı (Yenişehir 1862 – İstanbul 1909). Yenişehirli Tayfur Beyin oğlu.

Hukuk mektebini bitirdi. Hariciye Mektubî kalemine girdi. Şûrayı Devlet Müddeiumumi muavini oldu.

Hukuk mektebinde, ceza hukuku ve tatbikatı, Mülkiye mektebinde idare hukuku dersleri verdi.

Şûrayı Devlet temyiz müddeiumumisi (1897) ve adliye nazırı oldu. 31 Mart olayında Meclisi Mebusan reisi Ahmet Rıza Bey sanılarak âsiler tarafından öldürüldü.

Bir cevap yazın