Mutasavvıf Nedir,Kimlerdir | Tarih Bilgileri |

Mutasavvıf Nedir,Kimdir,Tanrı hikmetiyle, ilâhiyatla uğraşan, tasavvufu yaymaya çalışan kimse.

Tasavvuf inançlarım benimseyerek kendini Tanrı’ya adayan, dünyadan el – etek çeken kimse anlamına gelen mutasavvıf sözü, İslâm dininin doğuşundan sonra, ilk defa VIII. yy. başlarında kullanılmaya başlandı.

İslâm ülkelerinde tasavvufun gelişmesinden sonra mutasavvıflar ikiye ayrıldı.

Birinciler Kur’arı, hadis ve fıkıha dayanan sünnî mutasavvıflar, İkinciler doğrudan doğruya şia inançlarına bağlanan ve halife Ali’yi «kutbül ârifan» olarak tanıyan şiî mutasavvıflardı.

Irak, Suriye, Mısır, Mekke ve Medine’de sünnî inançlarını benimseyen ve daha çok şeriat kurallarına uyan mutasavvıflar çıktı.

Bunlar, bütün davranış ve eylemlerinde Hz. Muhammed’i, onun sözlerini, Kur’an hükümlerini örnek aldılar.

Şia inançlarının hızla yayıldığı İran’da yetişen mutasavvıflar ise sünnî inançlarından ayrı bir görüşü savundular.

Önemli Mutasavvıflar Kimlerdir

İran mutasavvıfları düşüncelerini daha çok şiirle dile getirdiler.

Sûfiliğin yayılmasında, gelişmesinde öncü sayılan mutasavvıflar arasında en önemlileri: İbrahim Ibni Edhem (öl. 777), Davudi Tâî (öl. 781), Şakîki Belhî (öl. 790), Mârûfi Kerhi (öl. 815), Bisri Hâfî (öl. 841), Tûrâbi Nahşebû (öl. 859), Zünnûn (öl. 859), Bayezidi Bis-tamî (öl. 874).

Bunlar, sonradan gelen mutasavvıflar arasında yaşayışları ve davranışları yüzünden örnek sayılan kimselerdir.

X. yy.da yetişen mutasavvıflar arasında adı en yaygın olanı Hallacı Mansurdur (öl. 922), islâm dünyasında, tasavvufa belli bir çığır niteliği kazandıran mutasavvıflar arasında İmam Gazzalî (öl. 1111) ile Muhiddini Arabî (öl. 1240) başta gelir. Daha sonraki çağlarda Abdülkadir Geylanî (öl. 1166), Şeyh Feridüddini Attar (öl. 1193), Şeyh Sadii Şirazî (öl. 1291), Celâleddini Rûmî (öl. 1274) gibi geniş bir çevreyi etkileyen ünlü mutasavvıflar yetişti.

Bir cevap yazın