Nebatiler Kimlerdir,Nebatiler Devleti | Tarih Bilgileri |

Nebatiler Kimlerdir,Eskiçağda Kuzeybatı Arabistan’da yaşayan bir arap kavmi.

Asurîler, Medler, Persler ve Makedonya krallarıyla ilişki kurdular.

Genellikle çobanlık ve ticaretle uğraşan bu göçebe topluluk, Lut gölü çevresinde yaşıyordu.

Nebatiler Devleti

Makkabiler devrinde Yahudiler özellikle Süleymler ile dost geçindiler.

Nebatîlerden kalma kitabelerde Cebeli Harun çevresinde, merkezi Petra olan bir devlet kurdukları anlaşılıyor.

Nebatîlerin hâkimiyet alanı Filistin’in güneyine ve doğusuna, kuzeyde ise Edom’a ve Havran’a yayılmıştı.

Devletin sınırlan bir ara (M.ö. 85-M.S. 34-62) Dımaşk’ı da (bugün Şam) içine almış ve güneyde Kızıldeniz’e kadar uzanmıştı.

Nabatî devletinin gerçek kurucusu Aretas Philellen’dir (Hârisat III).

Selefkilerin gerilediği devirde, Nabatiler Romalılar karşısında bağımsızlıklarını koruyarak Filistin’de ticari nüfuz sahibi oldular; Tedmürlülerle ticarette rakip oldular.

Romalıların cumhuriyet devrinde de yerleşik hayata geçerek Fırat, Mısır, Şam ve Mezopotamya arasında ticaret yaptılar.

Nabatîlerin bu bölgelerde birçok kitabesi kaldı.

İmparator Trajanus, 106’da Petra’yı alınca, Nabatîlerin topraklarının önemli bir kısmı Romalıların eline geçti; Nabatî devleti gittikçe gerileyerek dağıldı.

Nabatî hükümdarının yanında kardeş unvanını taşıyan bir vezir vardı ve hükümdar, birçok kabile şeyhine kumanda ederdi.

Kitabelerinde hekimlerden ve şairlerden söz edilir.

Nabatîlerde kadınların sosyal hayatta oldukça önemli yeri vardı; serbestçe mal ve mülk sahibi olurlardı.

Putperest olan Nabatîlerin en büyük tanrısı Duşara (Zu Şerâ) idi.

Ayrıca en büyük tanrıça olan Ellât (El-Lât) ile Manusu, Kayşa, Mutaba ve Hubel adlı tanrıları da vardı.

Nabatîler aramî dilini konuşurlardı.

Arap olarak kabul edilen Nabatîlerin yazıları arap yazısının başlangıcıdır.

İslâmlık döneminde Nabatîler daha çok Suriye ve Irak’ta yaşadılar; bu bölgede yaşayan halktan bedevi ve asker olmayanlara nabatî denirdi.

Bir cevap yazın