Nevizade Atai Kimdir,Hayatı

Nevizade Atai Kimdir (1583-1635)- Divan şairi ve alim.

Nevizade Atai Hayatı

İstanbul’da doğdu.

Şair Nevi’nin oğludur.

1601’de medrese öğrenimini bitirerek 1605-1608 yılları arasında müderrislik yaptı.

1608-1635 yılları arasında ise şu yerlerde kadılık yaptı: Lofça, Babaeski, Varna, Rusçuk, Silistre, Üsküp.

Son görevi olan Üsküp kadılığından azledilip İstanbul’a döndükten kısa bir süre sonra öldü.

Gazel, kaside ve musammat türünde eserleri varsa da, Divan Edebiyatındaki asıl ününü yazdığı mesnevilerle sağladı.

Hamse sahibidir.

Hamsesini oluşturan mesnevilerin hemen hepsi tasavvufidir.

Bunda, kendisinin Şeyh Aziz Mahmud Hüdai’ye intisap etmesinin rolü büyüktür.

Anlattığı menakıo arasında Nasreddin Hoca fıkraları da bulunmaktadır.

Nevizade Atai Eserleri

Divan, Hamse (Sakiname, Nefhatüi-Ezhar, Sohbetü İ-Ebkar, Hafthan, Hilyetül-Efkar).

Hadaiku’i-Hakaik fi Tek-mileti’ş-Şakaik (Taşköprizade’nin Şakaiku’n-Nu’maniyye’sinin çevirisi ve zeyli.

Mecdi çevirisi de gözönünde tutulmuştur).

el-Kavlü l-Hasan fi Ceva-bii-Kavli limen, Münşeat.

Kanal İstanbul minyatürü. Nevizade Atâî’ye (1583-1635) aittir. Kendisi divan edebiyatı şairidir. Aynı zamanda müderrislik eğitimi almış ve daha sonra kadılık yapmıştır. En önemli manzum eseri Hamse-i Atâyî’dir.

Bir cevap yazın