Nevizade Atai Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Nevizade Atai Biyografi, Nevizade atai edebi kişiliği, Nevizade Atai Hakkında Bilgi, Nevizade atayi eserleri, Nevizade Atayi Hayatı ,Nevizade Atai Kimdir Divan şair ve bilgini (İstanbul 1583-1635).

Nevizade Atayi Hayatı

Nevizade Atai Kimdir
Nevizade Atai ,Divan şair ve bilgini (İstanbul 1583-1635).

Şair Nevî’nin oğlu.

Medrese öğrenimini bitirdikten (1601) sonra, bir süre müderrislik yaptı (1605-1608).

Sonra Lofça, Babaeski, Varna, Rusçuk, Silistre ve Üsküp kadılıklarında bulundu (1608-1635).

Üsküp kadılığından azledildi, İstanbul’a döndü ve orada öldü.

Atâî, divan tarzı şiirler, özellikle gazel, kaside ve musam matlar yazmış olmasına rağmen türk edebiyatındaki asıl yerini mesnevileriyle sağlamıştır.

Atâî, bir hamse sairidir.

Hamsesini meydana getiren mesnevîleri çoğu zaman tasavvufî eserlerdir.

Şeyh Aziz Mahmud Hüdaî mensuplarından olan şairin eserlerinde tasavvuf terennümleri bulunması tabiîdir.

Bu mesnevîler, destan, hikâye, menkıbe, sohbet gibi küçük parçalardan meydana gelmiştir.

Nevizade Atai Eserleri

Şairin hikâye ettiği menkıbeler arasında Nasreddin Hoca fıkraları da vardır.

Eserleri arasında Hada-yık-ül-Hakayık fi Tekmilet-iş-Şakayık («Şakayık»!, Tamamlayan Hakikatler Bahçesi) adlı esere yaptığı Şakayık Zeyli ile Sakiname; Nefhat-ül-Ezhar (Çiçeklerin Kokusu), Sohbet-ül-Ebkâr (Olgunlar Sohbeti), Hefthan (Yedi Konak) ve Hilyet-ül-Efkâr (Düşünceler Süsü) adlı beş kitaptan ibaret olan Hamse’si ve Divan’ı meşhurdur.

Bundan başka fıkı-ha dair El-Kavl-ül-Hasen fi Cevab-il-Kavli Limen (Fıkıh Sorularına Uygun Cevaplar) adlı bir eseri de vardır.

Şakayık Zeyli’nde ise Şakayık’ın bitiş tarihi olan 1558’den sonra 1634’e kadar olan devre içinde yaşamış olan padişahlar, vezirler, bilginler ve şeyhlerden bahseder.

Bir cevap yazın