Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Ömer bin Abdülaziz Kimdir,Hayatı ve Halifeliği

 Ömer bin Abdülaziz Kimdir, Hayatı ve Halifeliği

Emeviler Dönemi Ömer Bin Abdülaziz Dönemi, Ömer Bin Abdülaziz Biyografi, Ömer bin Abdülaziz Hayatı ,Ömer bin abdülaziz hakkında bilgi, Emevî halifesi (Medine 638 – Halep 720). Annesi, halife Ömer bin Hattab’ın soyundandır.

Ömer babasının ölümüne kadar Medine’de yaşadı.

Ömer bin Abdülaziz Hayatı

Amcası Abdülmelik halife olunca (685), Ömer’i Şam’a getirdi ve kızı Fatıma ile evlendirdi.

Ömer, halife Velid (hük. 705-715) tarafından Hicaz’a vali tayin edildi.

Medine’de hadis uzmanı 10 kişiden meydana gelen bir meclis kurdu, bu 10 kişiye bütün memurları denetleme yetkisini verdi.

Onun hoşgörülü yönetimi sırasında Irak’tan, Haccac’m sert idaresinden kaçanlar Mekke ve Medine’ye sığındı.

Haccacın isteği üzerine valilikten alınan Ömer, Şam’a döndü (712).

Emeviler Dönemi Ömer Bin Abdülaziz Dönemi

Abdülmelik’in ölümü üzerine halife oldu (717).

İstanbul kuşatmasını kaldırdı.

Ömer’in halifeliği zamanında Batı’da İslâm orduları Pireneler’i aştı ve Fransa’ya girerek, Narbonne’u ele geçirdi.

Ömer, İslâmlığı silâh zorundan çok, barışçı yollarla yaymaya çalıştı.

Onun zamanında bütün berberi kabileleri İslâmlığı kabul etti.

Ömer, Horasan’ın âsi valisi Yezid bin Muhelleb’i azlederek yerine Cerrah bin Abdullah’ı tayin etti.

Ali taraftarlarına yapılan baskılara son verdi ve hutbelerde Ali’nin lânetlenmesi âdetini kaldırdı.

Emevîlerin elkoyduğu, Ali’nin ailesine ve Talha’ya ait malları geri verdi, öteki dinlerden olanlara hoşgörüyle davrandı.

Onlara kilise, havra ve ateşgedelerine sahip olma hakkını tanıdı, fakat bu dinlerin mensupları yeni mabet yaptıramayacaktı.

Ayrıca hıristiyanlardan ağır vergiler alınmasını yasak etti.

İslâm vergi sistemi Ömer zamanında düzeltildi. Ömer, müslümanların gayrı menkullerinden vergi alınmasına son verdi.

Araplar dışındaki müslümanlardan, müslüman olmayanlara karşı savaşanları vergiden muaf tuttu ve onlara maaş bağlattı.

Ömer veliahtlığında ve halifeliğinde, dürüst ve İslâm kurallarına bağlı olarak yaşadı.

Emevî hanedanına düşman olan Abbasîlerin de saygısını kazandı.

Emevî devletinin yıkılması sırasında bütün emevî halifelerinin mezarları tahrip edildiği halde onun mezarına saygı gösterildi.

Bir yanıt yazın