Osmanlıda Serdar Ne Demek

Osmanlıda Serdar Ne Demek,(fars. ser, baş ve -dar, tutan, giden’den ser-dar). Teşk. tar. Osmanlılarda «ordu kumandanı» karşılığında kullanılan terim.

Kır serdarı, Osmanlı imparatorluğunda şehirler arasındaki yolların güvenliğini sağlayan görevli.

Yeniçeri serdarı, Osmanlı imparatorluğunda eyaletlerdeki yeniçerilerin âmiri.

Serdarlık beratı, sefere katılan serdarıekrem ile vezirlere verilen ferman (Seraskerlik beratı da denir).

Osmanlıda Serdar

Serdar olarak görevlendirilen kimseye serdarlık fermanı verilirdi.

Padişah serdarın nüfuzunu ve çalışma gücünü arttırmak için onu huzura kabul eder, kürk giydirir, sorguç, kılıç, hançer gibi ihsanlarda bulunurdu.

Sefere giderken emrine saltanat sancaklarından biri, kapıkulu askerlerinden bir miktar yeniçeri, topçu, cebeci ve süvari askeri verilirdi.

Serdar, sefer hazırlığıyla kendisi uğraşırdı.

Azil, tayin, zeamet ve tımar tevcih etmek gibi geniş yetkileri vardı.

XVII. yy. ortalarına kadar vezir olan serdarların yanında tuğralı boş ahkam kağıtları bulunur, bunlar yetmezse kendileri de tuğra çekebilirlerdi.

Serdar olan vezirin emrinde, mali işleri görmek için defterdar veya bir hazine katibi bulunurdu.

Serdarın tezkirecisi de reisülküttaplık görevini yürütürdü.

Serdar, sefere çıkınca divan kurar, davalara bakar, tayin ve azilleri yapar; dönüşte de bunların hesabını verirdi.

Bir cevap yazın