Rusçuk Yaranı Nedir

Rusçuk Yaranı Nedir ,Selim III’ü ikinci defa tahta çıkartmak ve Nizamıcedit ordusunu yeniden kurmak amacıyla İstanbul’dan kaçarak Rusçuk ayanı Alemdar Mustafa Paşaya sığınan ve onunla işbirliği yapan bazı kişilere verilen ad.

(Reisülküttap, vezir kahyası, defterdar, ayan gibi önemli mevkilerin sahibi olan Rusçuk yaranı, Alemdar ile birlikte altı kişiydiler: Behiç, Galip, Ramiz, Refik, Tahsin Efendiler.) .

Selim III, Kabakçı isyanı sonunda tahttan indirildi, yerine Mustafa IV padişah oldu (1807).

Selim III zamanında yapılan ıslahat hareketlerinde rol oynayan, ileri fikirli kimseler öldürüldü veya işbaşından uzaklaştırıldı.

Bunlardan eski reisülküttap Galib Efendi, Tuna kıyıları mübayaacısı Behiç Efendi, eski sadaret kethüdası Refik Efendi ve eski muhasebei evvel Ramiz Efendi, o sırada Rusçuk ayanı olan Alemdar Mustafa Paşanın yanına sığındılar ve Alemdar Mustafa Paşa ile anlaşarak Selim III’ü tekrar tahta çıkarmaya karar verdiler.

Yapılan plan gereğince Alemdar Mustafa Paşa, ordusuyla birlikte, görünüşte Mustafa IV’e bağlılığını bildirmek için İstanbul’a geldi.

Daha İstanbul’a hareket etmeden önce Alemdar Mustafa Paşa Pınarhisar ayam Hacı Ali Ağayı İstanbul’a göndererek Mustafa IV’ün de şikayetçi olduğu Kabakçı Mustafa’yı öldürttü.

Daha sonra Selim III’ün tahttan indirilmesinde rol oynayanlar ortadan kaldırıldı.

Ramiz Efendi, orduyu ve sancakı şerifi karşılamak için Davud Paşaya gelmiş olan Mustafa IV’ün tutuklanmasını ve derhal saraya gidilerek Selim III’ün tekrar tahta çıkarılmasını teklif etti.

Bu teklif Alemdar Mustafa Paşa tarafından kabul edilmedi.

Alemdar Mustafa Paşaya göre Mustafa IV savaş konusunda yapılacak bir toplantıda tevkif edilecek, Selim III tahta geçirilecekti.

Alemdar Mustafa Paşa Babıali’ye gelerek sadrazamdan zorla mührü hümayunu aldı ve Selim III’ü tekrar tahta çıkarmak için Topkapı sarayına geldi (28 temmuz 1808).

Mustafa IV durumu öğrenince Selim III’ün ve kendi kardeşi şehzade Mahmud’un (Mahmud II) öldürülmesini emretti.

Mustafa IV’ün adamları Selim III’ü öldürdülerse de, yanında bulunanlar şehzade Mahmud’u kaçırmayı ve Alemdarın yanına götürmeyi başardılar.

Şehzade Mahmud, Mahmud II adıyla Osmanlı tahtına çıkarıldı (1808).

Bir cevap yazın