Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Genel

Sabıka Nedir | Ansiklopedik Bilgi |

Sabıka durumu nedir,Sabika nedir ne demek,Sabıka anlamı nedir,Sabıka almak ne demek,Adli sicil anlamı nedir,Sabıka Nedir,(ar. sebk’ten sabık > sabıka). Bir kimse tarafından geçmişte işlenmiş bulunan ve mahkemece tanıtlanıp cezalandırılmış olan suç.

Esk. Sabıka-i meşiet-i İlahiye, Tanrı’nın isteğine göre yapılmış ve geçmiş şey, mukadderat, alın yazısı.

Sabıka-i mükerrere, birden daha çok suç işleme, tekrarlanmış suç.

Sabıka-i mükerrere esbabından (veya sabıka-i mükerrere sahibi), birçok kere suç işlemiş ve cezalandırılmış kimse.

Sabıkalı,(sabıka’dan sabıka-lı). Daha önce bir suç işleyerek mahkeme tarafından cezalandırılmış olan, sabıkası bulunan (kimse).

Sabıka Nedir

Sabıka terimi hukuk dilinde teknik bir terim değildir.

Bir kimsenin sabıka kaydının bulunup bulunmadığı adli sicilden istenecek bilgilere ve verilen cevaplara göre değerlendirilir.

Bir kimsenin mahkumiyeti olup olmadığı ancak bu kayıtlardan anlaşılır, başka delillere, mesela kendi ikrarına göre sabıkalı olduğu sabit sayılıp buna göre işlem yapılamaz.

Bu konudaki hükümler 1944 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan Adli Sicil kanununda yer alır.

Kanun bu konuda adli ve İdari olmak üzere iki teşkilat kurmuştur.

Adli teşkilata göre bütün mahkumiyet kararlarıyla feri cezalar ve emniyet tedbirlerine ilişkin kararlar adli sicile kaydolunur.

Bunlardan başka şartlı salıverme, af, zamanaşımı gibi sebeplerle ceza davasının düşmesi halinde verilen kararlar da adli sicile yazılır.

Bunlar «tali karar» adını alır.

Adli sicilden yalnız adli merciler bilgi isteyebilir.

Hakkında bilgi istenen kişi bilgiyi isteyen adli mercinin yargılama çevresinde doğmuş veya oranın nüfusuna kaydolunmuşsa, bilgi, o yer savcılığından, yani mahalli adli sicilden istenir.

Aksi takdirde Adalet bakanlığında kurulmuş olan, merkezi Adli Sicil dairesinden bilgi istenir.

Bir kimse hakkında adli sicilden bilgi sorulduğu zaman yetkili merci o kimseyle ilgili bir kayda tesadüf etmezse «bu kişi hakkında adli sicil varakası yoktur» şeklinde cevap verir.

Aksi halde, adli sicil bülteninde çıkan son haberin sıra numarasını bildirir.

İdari teşkilata gelince; Adalet bakanlığına bağlı Ceza İşleri Genel müdürlüğünde, bir müdürlükle idare edilen merkezi Adli Sicil teşkilatı vardır.

Mahkemelerden verilen mahkumiyet hükümleri kesinleştiği zaman, savcılık bir bildirme fişi düzenleyerek bu teşkilata gönderir.

Bundan başka, bir de mahalli adli sicil teşkilatı vardır.

Bu siciller mahalli savcılıklar tarafından tutulur ve yönetilir.

Mahalli savcılık kendi çevresi içinde doğan veya nüfusa kaydolanlara ait mahkumiyet hükümlerini bu sicile geçirir.

Bu şekilde, mahkumlara ait olan bu kayıtlardan faydalanmak mümkün olur.

Bir kimsenin adli sicilde kaydının bulunması, onun, başka bir suçundan dolayı tekerrür sebebiyle cezasının arttırılmasında göz önünde tutulur.

Türk hukuku yönünden ilgi çekici bir hüküm, 647 sayılı Cezaların infazı Hakkındaki kanunda yer almaktadır.

Buna göre adli sicildeki sabıka kayıtları, belli durumlarda, belli suçlar hariç olmak üzere, belli süreler geçtikten sonra sicilden silinir.

Bir yanıt yazın