Sabotaj Suçu

Sabotaj Nedir, Bilinçli ve kasıtlı olarak, bir işi veya bir durumu bozmayı ve yıkmayı amaçlayan eylem, baltalama.

 Sabotaj Suçu

Sabotaj suçlarının mutlaka savaş sırasında işlenmesi gerekli değildir.

Sabotaj suçlarının mağduru Türk devletidir. Sabotaj suçunun faili herkes olabilir.

Kanun bu suçun belli kişiler tarafından işlenebileceğini kabul etmemiştir.

Bu bakımdan failin vatandaş veya yabancı olması şartı aranmaz, ayrıca ülke içinde ikamet de gerekli değildir.

Bu suçun mevzuu maddede gösterilen yollar, gemiler,depolar ve tesisler olabilir.

Bunların dışında kalan şeylere yapılan tecavüzler maddenin kapsamı dışında kalır.

Sabotaj suçunun maddi unsuru suçun konusunu meydana getiren şeylerin tahrip edilmesi veya kullanılamayacak hale getirilmesidir.

Tahrip etmek ve kullanılamayacak hale getirmek kavramları birbirinden farklıdır.

Aslında tahrip etmek fiilinde kullanılamayacak hale getirmek durumu da vardır.

Diğer taraftan kullanılamayacak hale getirmenin de kısmen, tamamen veya geçici bir zaman için olması arasında fark yoktur.

Sabotaj suçu kanuna göre, gerek kasten ve gerek taksirle işlenebilir.

Suçun kasten işlenmesi halinde neticenin istenmesi ve hareketin buna göre yapılması yeterlidir; failin hangi saikle hareket ettiğinin önemi yoktur.

Taksirle işlenen sabotaj failin fiili kusuru sonucunda bu suçun ve sonucunun meydana gelmesi şeklinde gerçekleşir.

Kanun, sabotaj suçunu işleyen kimselere sekiz yıldan az olmamak üzere hapis cezası verileceğini öngörmüştür.

Kanun, suçun Türkiye ile savaş halinde bulunan bir devletin yararına işlenmesi halinde veya devletin savaş hazırlıklarını, savaş güç ve kabiliyetini, askeri hareketlerini tehlikeye koyması halinde, failin ölüm cezasıyla cezalandırılacağını kabul eder.

Bir cevap yazın