Sahipataoğulları Beyliği

Sahipataoğulları Beyliği Hakkında Kısa Bilgi,Sahib Ata Fahreddin Ali’nin torunları tarafından Afyon-karahisar ve çevresinde kurulan beylik (XIII. -XIV. yy.).

Sahib Ata Selçuklu veziriyken Afyonkarahisar kendisine mülk olarak verildi; o da buraya mallarını, hazinelerini ve oğullarını yerleştirdi.

Fahreddin Ali’nin sağlığında, oğullarından Tacüddin Hüseyn ve Nusretüddin Hasan, Cimri olayı (1277) sırasında Akşehir’de Karamanoğlu Şemseddin Mehmed Bey tarafından öldürüldü.

Bunların yerine, Afyon’da vakıflarının mütevellisi olan Nusretüddin Hasan’ın oğlu Şemseddin Mehmed Bey geçti; fakat Germiyanlılar ile savaşırken öldü (1287).

Yerine, oğlu Nusretüddin Ahmed geçti; Anadolu beyliklerini kendine bağlamak amacıyla Karanbük’e gelen Emir Çoban’ın yanına gitti (1314).

Fakat Anadolu valisi Timurtaş’ın, moğol beylerinden Eredna’yı göndererek Afyonkarahisar’ı kuşattırması üzerine Germiyanoğlu I Yakup Beye sığındı (1327) ve bu beyin kızıyla evlendi.

Afyon’daki 1331 tarihli Kubbeli mescit kitabesinden anlaşıldığına göre, yeniden İlhanlılara bağlandı.

Muzafferüddin Devle adındaki kardeşi 1333’te öldü.

Sahibataoğulları zaman zaman Denizli’yi de (Ladik) ellerine geçirdiler.

Elde bulunan belgelere göre, Nusretüddin Ahmed devrinde Karahisar, Germiyanoğullarının nüfuzu altına girdi; Süleyman Şah (Şah Çelebi) devrinde de Germiyan beyliğine katıldı.

Böylece Sahibataoğulları beyliği ortadan kalktı.

Bir cevap yazın