Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Genel

Savcılık Mesleği,Görevleri,Özellikleri | Meslekler |

Savcılık Mesleği Hakkında Bilgi,Bütün suçlardan devletin de zarar gördüğü kabul edilerek kişilerin yaptıkları kovuşturmanın yetersiz görülmeye başlanması savcılık kurumunu ortaya çıkardı.

Savcılık Mesleğinin Görevleri

Savcılık MesleğiBugünkü modern savcılık teşkilâtının kaynağı 1789 Fransız devrimidir.

Türkiye’de şer’î mahkemeler döneminde savcılık teşkilâtı yoktu.

İddia görevini kişiler yapar veya kadı,suçu haber alırsa kendiliğinden işe elkoyardı.

Nizamiye mahkemeleri kurulunca mahkeme üyelerinden birine iddia görevi verilmeye başlandı ve bu üyeye müddeiumumi denildi.

Savcı teriminin kullanılmağa başlanması çok yenidir.

Cumhuriyet savcılığının görevi, ceza yargılamasında suçtan zarar gören devlet adına, iddia görevini yerine getirmektir.

Bir suç işlendiğini haber alan savcılık hemen tahkikat yapmak, suç işlendiğine dair yeter belirti görürse kamu davasını açmak ve dava kesin olarak çözüme bağlanıncaya kadar yargılama makamları önünde iddia görevini yerine getirmek zorundadır.

Ceza mahkemelerinin verdiği mahkumiyet hükümlerinin infazını sağlamak ve takip etmek de savcılığın görevidir.

İstisna olarak devletin ilgili olduğu bazı hukuk davalarında da Cumhuriyet savcılığına bazı görevler yüklenmiştir.

Türkiye’de Cumhuriyet Savcılığı teşkilâtı, asliye ceza mahkemeleri, ağır ceza mahkemeleri ve Yargıtay nezdinde kurulmuştur.

Yargıtay nezdindekinin adı Cumhuriyet başsavcılığıdır.

Cumhuriyet başsavcısının çeşitli unvanlarla anılan birçok yardımcısı vardır.

Sulh ceza mahkemeleri nezdinde savcılık teşkilâtı yoktur.

Bu mahkemelerde açılacak kamu davalarını asliye ceza savcıları açarlar; ancak, duruşmada bulunmazlar ve gerekirse verilen kararlara karşı, kanun yollarına başvururlar.

Her savcılık teşkilâtında savcı ve yardımcılarından oluşan bir bütün söz konusudur.

Bir savcı veya savcı yardımcısının başladığı işe bir başkası devam edebilir.

Ancak her teşkilâtta yardımcılar, savcının nezaret ve denetimi altındadır.

Ayrıca, ağır ceza mahkemelerinde görevli savcıların da kaza çevrelerindeki savcılar üstünde gözetim ve denetim hakları vardır, özellikle büyük illerde savcılık teşkilâtı kendi içinde bir görev bölümü yapar: mesela hazırlık savcılığı, basın savcılığı gibi adlarla daha uzmanlaşmış biçimde çalışırlar.

Savcılık Mesleğinin Özellikleri

Savcılığın yaptığı iş, yargılama değil yürütmedir.

Bu bakımdan Adalet bakanlığına bağlı ve onun denetimi altındadır.

Aynı sebeple savcılara teminat tanınmış; fakat yargılama yapan hâkimlere olduğu gibi bağımsızlık tanınmamıştır.

Savcı kişi olarak değil, devletin kendisine verdiği makam dolayısıyla yargılamada taraf olur.

Asıl ve son amacı, gerçeği ortaya çıkarmaktır.

Bu sebeple sanık lehine de faaliyette ve taleplerde bulunabilir: mesela sanığın beraatini isteyebilir.

Bir yanıt yazın