Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi Kimdir | Tarih |

 

Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi Eserleri, Şehbenderzade filibeli ahmed hilmi felsefesi, Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi Hayatı,Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi Kimdir İkinci Meşrutiyetin tanınmış fikir adamlarından (Filibe 1865-istanbul 1913).

Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi Hayatı

1908’den sonra basın hayatına girdi, ilk memuriyetini Posta ve Telgraf nezaretinde yaptı.

Beyrut’ta vazife gördüğü’sırada fikir hürriyeti mücadelesi yapmak için Mısır’a kaçtı.

Meşrutiyetin ilânından sonra İstanbul’a döndü ve Dârülfünunda felsefe dersleri verdi.

Aynı yıllarda Hikmet adlı felsefi bir dergi çıkardı.

Sonradan bu dergiyi gazete haline koydu ve ölünceye kadar onun yayımı ile uğraştı.

Ahmed Hilmi’nin zengin bir yayın hayatı ve fikir mücadelesi oldu.

Batı’nın felsefi akımları hakkındaki bilgisine rağmen esasta tasavvuf ve vahdet-i vücut eğilimindeydi.

Yazılarında bu iki istikameti birleştirmeye çalışıyordu.

Felsefi konuları halka indirmek başlıca tasası idi.

Şehbenderzade batılı bir düşünür olmaya çalıştığı için bu tartışmalarda İslâm mistiklerine doğrudan doğruya dayanmamayı ve tartışmaya girdiği düşünürlerle aynı zemin üzerinde konuşmayı tercih etmişti.

Amak-ı Hayal (Hayalin Derinlikleri) adlı felsefi romanında kahramanına uzun bir fikir seyahati yaptırdıktan sonra sonunda vahdet şehrine ulaştırıyor.

Üniversiteli Gençlerle Bir Konuşma adlı son eserinde yeni neslin kafasında birçok eski soruları canlandırıyor ye sağlam bir metot aramalarını, metotla birlikte ideal sahibi de olmalarını tavsiye ederek: «Bugünkü durumumuz nedir?» diye sorar.

«Bir çok iyi niyetleri olan, fakat metot ve idealden mahrum bir topluluk» diye cevap verir. «Hükümetler bu hastalıkta milletle ortaktır.

Milletin fertlerinde bir arzu var: mutluluk.

Hükümette bir temenni var: vatanı imâr etmek.

Fakat bu hedefler öyle belirsiz ki, bu hali ile bir ideal olmaktan ziyade şahsı içgüdü sayılabilir».

Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi Eserleri

Ahmed Hilmi, Tasavvuf ve Yeni ilimlerde Felsefe, Kadınların Hukuku ve İslâm’da Mânâsı, iblik Behmen (felsefi roman), Maddiyun Mesleği (Materyalizm), Çağımızın Felsefesi ve Sosyoloji, Din, Felsefe ve İlim Karsısında, Feminizm, îslâm ve Kadınlar adlı eserlerini Hikmet dergisinde ve gazetelerde yayınladı.

Huzur-ı Akl ü Fende Maddiyun Meslek-i Dalâleti (Akıl ve Fen Karşısında Sapık Materyalizm Mesleği) 1916; Tarihi îslâm (Islâm Tarihi) 2. cilt 1910-1912; Üss-i İslâm (tslâmın Temeli) 1916, önemli eserleridir; bir de İstibdadın Vahşetleri (1910) adlı bir piyesi vardır.

Bir yanıt yazın