Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Şehremaneti Nedir,Osmanlıda Şehremaneti | Osmanlı Tarih|

Şehremaneti hakkında bilgi,Şehremaneti Nedir,Osmanlı imparatorluğunda, bugünkü belediye zabıtası görevini yapan, şehrin temizlik ve güzelliğiyle ilgilenen mahalli idare.

Osmanlıda Şehremaneti

Osmanlı devleti zamanında belediye işleri kadılar tarafından görülür, ihtisap ağası ve öteki bazı memurlar da kendilerine yardım ederlerdi.

Bu görev 1854’te kadınlardan alınarak İstanbul’da kurulan Şehremaneti’ne verildi.

Şehremaneti terimi, İmparatorluğun, mimarbaşına yardım eden ve saraya ait bazı işleri gören memuruna verilen şehremini sözünden gelir.

Şehremaneti veya şehreminliği kurulmasından amaç, şehrin temizliğini sağlamak ve güvenliğini korumaktı.

Bu teşkilat, bir şehremininin başkanlığında iki yardımcı ile İstanbul halkının ve esnafının ilerigelenlerinden kurulu karma bir şehir meclisinden meydana geliyordu.

Sonradan bu kuruluşun şeklinde bazı değişiklikler yapıldı.

1867’de Beyoğlu’nda uygulanan belediye teşkilât ve usulü genişletildi.

Sonra, yine şehremaneti adıyla Anadolu şehirlerinde belediyeler kuruldu.

1876 Tarihli kanunla her şehir ve kasabada belediye teşkilatı kuruldu.

1912’de İstanbul için Dersaadet Teşkilatı Belediye kanunu yürürlüğe konuldu.

Bu kanunlara, 16 şubat 1340 (1924) ve 417 sayılı Ankara Şehremaneti kanunu eklendi.

Kanuna göre, Ankara şehremini, Dahiliye vekaleti tarafından tayın ediliyordu.

Ankara’nın yönetiminde de İstanbul örneği esas alındı.

3 Nisan 1930 tarihli ve 1580 sayılı Belediye kanunu, 23 eylül 1293 (1876) tarihli Dersaadet ve Vilayet Belediye kanunlarıyle eklerini, 1328 (1912) tarihli Dersaadet Teşkilatı Belediyesi Hakkındaki Kanunu Muvakkati ve Ankara Şehremaneti Kanununu kaldırdı.

Bir yanıt yazın