Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Şehremini Sistemi Nedir,Osmanlıda Şehremini

Şehremini Nedir,Kısaca Tanımı şehir emini olarak da bilinir, Osmanlı Devleti’nde saray örgütünde inşaat işlerinden sorumlu yönetici ve 19. yüzyıldan sonra Şehremaneti (İstanbul Belediyesi) başkanı.

Şehremini NedirŞehremini halifesi

şehremininin maiyetinde bulunan görevlilerden biri. (Yazı işleriyle uğraşırdı.)

Şehremini ruznamecisi

şehremininin maiyetinde bulunan görevlilerden biri. (Hesap işlerine bakar ve bunlarla ilgili defterleri tutardı.)

Şehremini Sistemi Nedir

Eski ve Yeni saraylarda görevli olanların maaşlarını verir, sarayların vekilharçlığını yapardı.

Saraya ait taşıma ücretleri, saray arabalarının onarımı, sürre alayına gereken malzemenin sağlanması, Enderun için gerekli şeylerin satın alınması, saray mutfakları için urgan, muşamba ve keçelerin sağlanması da şehremininin görevleri arasındaydı.

Eski saray için gerekli olan balta, kürek ve küfeler de şehremini tarafından sağlanırdı.

XVI. yy. ortalarında osmanlı sınırları içine giren yabancı elçilerin, İstanbul’a kadar olan yol masrafları da, şehremini tarafından karşılanırdı.

Fatih kanunnamesine göre şehremini, terfi edince defterdar olurdu.

Törenlerde yeri defterdardan sonra, reisülküttaptan önce gelirdi.

XVII. yy. ortalarında şehremini görevini yapabilmek için maliyeden 850 000 kuruşluk bir ödenek alırdı.

1831’de sarayın Enderun kısmında görevli olanların maaşlarını padişahlar kendi hâzinelerinden (Cebi Hümayun hâzinesi) ödemeye başladıklarından, sarayın maaş işi, şehremininden alınarak hazine kethüdasına verildi.

Şehreminleri çoğunlukla Divanı Hümayun hocalarından tayin edilirlerdi.

Şehremini tayin edilen kimse, sadrazam huzurunda hil’at giyer, sonra saraya giderek dârüssaade ağası huzurunda ikinci bir kürk giyerdi.

Şehreminlerinin emrinde bir malzeme ambarıyla ustalar, kalfalar ve şehremini ruznamecisiyle şehremini halifesi gibi memurlar bulunurdu.

Devlete ve saraya ait binaların onarım ve bakımlarında, şehreminiyle mimarbaşı arasında anlaşmazlık çıktığından, 1831’de Ebniye-i Hassa eminliği kurularak şehreminliği kaldırıldı.

Bir yanıt yazın