Şehsüvaroğlu Ali Bey Kimdir,Hayatı,İsyanı

Şehsüvaroğlu Ali Bey Kimdir,Hayatı (XV. yüzyıl) Devlet adamı.

Şehsüvaroğlu Ali Bey ,(XV. yüzyıl) Devlet adamı.

Dulgadıroğlu Şehsuvar Bey’in oğludur.

Çocuk denecek bir yaşta iken babası ile birlikte Fâtih’in yanına geldi.

Babasının Dulgadırlı Beyliği zamanında ve onun Mısır’da idamından sonra yine Osmanlı sarayında kaldı.

Bir ara İkinci Bâyezid devrinde (1481-1512) saraydan uzaklaştırıldı.

Şehsuvaroğlu Ali Bey İsyanı

Fakat Yavuz Selim padişah olunca yine hizmetine girdi.

Yavuz’un Çaldıran seferinde öncü kuvvetler arasında bulundu ve düşman ordusunun Çaldıran’da toplandığı hakkındaki ilk haberi Yavuz’a o gönderdi.

Çaldıran Savaşı’nda ve bilâhare Kemah’ın fethi sıralarında çok yararlılığı görüldüğünden Kayseri Sancak Beyliği’ne tayin edildi.

Dulgadırlılarla birlikte Osmanlı ordusu saflarında büyük yararlıklar gösterdi.

Amcası Alâüddevle Bey’le karşı karşıya gelince, onun ordusuna doğru at sürerek yüksek bir sesle:

Kani benim pederim Şehsüvur devletinde nan-ü nimetle behremed ve nice inam ve ihsan ile serbülend olanlar hukuk-u nimete riayet idüp mihr-ü muhabetten den uran ahbâb ola ki kavlinde sâdıktır.

Bu hinde bana ve pederime yar-ü-muvafıktır.

Sancağım dibine cemolsun ki can il baş ile emin olmağa sahib kıran-ı_ cihan Sultan Selim Han’dan recû edeyim” dedi.

Bu zafer Osmanlılara geniş bir ülke kazandırdığı gibi oldukça büyük bir servet de sağladı.

Yavuz, Dulgadırlı ülkesinin fethinden soma burayı bir vilâyet haline getirerek (Zülkadriye Eyâleti) valiliğini Şehsü var oğlu Ali Bey’e verdi (1515).

Ali Bey, yeni görevme başladıktan sonra ilk cuma namazında hutbeyi Sultan Selim namına okuttu.

Yavuz, Mısır seferinden dönüşte Ali Bey’i yine eski görevinde bıraktı.

Üstelik kardeşi Kasım Bey’i de Karacahisar Sancak Beyliği’ne tayin etti Bir müddet sonra Yavuz öldü.

Yerine Kanunî namıyla ün salan oğlu I. Süleyman geçti (1520).

Fakat o da ilk hamlede büyük bir isyanla karşılaştı.

Canberd’in isyanı üzerine üçüncü Vezir Ferhad Paşa ile Şehsüvar oğlu Ali Bey bu isyanın bastırılmasına memur edildiler.

Padişah, Ali Bey’e gönderdiği emirde:

Çerkeş Canberd’in ortalığı kasıp kavurarak Halep istikametinde ilerlemekte olduğu bildiriliyor, bu azgınlan te’dib etmeye Vezir Ferhad Paşa tayin edilmiş ve sarayın Kapıkulu süvarileriyle dört bin tüfenkçi ve Yeniçeri ile Anadolu, Karaman ve Rum Beylerinin askerleri emrine verilmiştir.

Maksadımız azgınların vücudunu ortadan kaldırmak ve Suriye’de asâyişi idare ve refahı temin etmektir.

Bunun için vilâyetinizde  Türkmenlerle en kısa bir zamanda Halep’e gitmeniz ve Ferhad Paşa yetişinceye kadar müdafilerine yardım etmemiz lâzımdır. Ferhad Paşa yarın İstanbul’dan Suriye’ye doğru yürüyüşe geçecektir.

Ali Bey, padişahın emrini alır almaz, Dulgadırlı Türkmenlerini toplayarak Halep üzerine yürüdü.

Canberd, onun geldiğini görünce top ve diğer muhâsara âletlerini bırakarak geceleyin kaçtı.

Fakat, Ali Bey, Karaca Paşa ile birlikte onun peşini bırakmadı.

Hama ve Humus’a kadar kovaladı.

Şam kuşatmasında ve savaşında büyük yararlıklar gösterdi.

Fakat bu başarılar ay m zamanda Ah Bey’e fazlasıyla gurur vermiş ve kendisine bırakılan Dülkadriye eyâleti üzerinde istediği gibi tasarruf etmesine sebep olmuştu.

Ali Bey’in idamından bahseden Osmanlı müverrihlerinin buldukları sebepleri başlıca iki kısımda hülâsa edebiliriz:

1) Ferhâd Paşa’nın AK Bey’i kıskanması ve padişah yanında onun aleyhinde başlıca iki kısımda hülâsa edebiliriz:

1)Ferhâd Paşa’nın Ali Bey’i kıskanması ve padişah yanında onun aleyhinde bulunarak idamına ferman alması.

2)AK Bey’in Zülkadriye Valiliği esnasında takındığı müstakilce tavır ve şiddetli icraatı.

Bir cevap yazın