Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Şemseddin Sami Kimdir,Hayatı,Eserleri | Yazar Biyografi |

Şemseddin Sami Kimdir,Türk yazarı ve dilcisi (Fraşer, Yanya 1850-İstanbul 1904).

Şemseddin Sami Hayatı

Yanya’da Zossimaia Skoli adlı rum lisesini bitirdi (1868).

Bir süre Yanya’da Mektubi kaleminde çalıştı.

İstanbul’a yerleşti (1871), Matbuat kalemine girdi.

Şemseddin SamiEbüzziya Tevfik’in çıkardığı Sirac gazetesinde çalıştı: Hadika gazetesinin yazı işlerini idare etti (1873).

Trablusgarp’ta çıkan Vilayet gazetesini yönetmekle görevlendirildi (1874).

İstanbul’a dönünce (1875) .bir süre gazetelerde çalıştı; 1876’da Sabah adlı bir gazete çıkardı.

Cezayiri Bahri Sefid valiliğine tayin edilen Sava Paşanın mühürdarı olarak Rodos’a gitti (1877).

Yanya’da rus seferi dolayısıyla Abidin Paşanın başkanlığında kurulan Sevkiyatı Askeriye komisyonunda kâtip olarak çalıştı.

İstanbul’a döndü; Mihran Efendinin çıkardığı Terceman-ı Şark adlı gazeteye yazar olarak girdi (1878).

Yine onun kurduğu «Cep kütüphanesi» için küçük kitaplar hazırlandı.

Aile (1879) ve Hafta (1880) dergilerini çıkardı.

Mabeyinde kurulan Teftişi Askeri komisyonuna kâtip (1881), bir süre sonra da başkâtip oldu (1893).

Hayatının sonuna kadar bu görevde kaldı.

Son yıllarında Erenköy’deki köşkünde ikamete memur edildi.

Şemseddin Sami, bir yandan gazete ve dergilerde yazılarını sürdürürken, öbür yandan roman, tiyatro türünde eserler, dilbilgisi ve öğretici nitelikte kitaplar da yazdı.

Türkçeden Fransızcaya ve Fransızcadan Türkçeye lügat hazırladı.

Şemseddin Sami Eserleri

Osmanlıcanın en geniş ve en güvenilir lügatini meydana getirdi.

Taaşşuk-ı Talât ve Fıtnat (Talât ve Fıtnat’ın Sevişmeleri) [1872] adlı eseri Türk edebiyatında roman türünün ilk örneği olarak kabul edilir.

Romanda zorla yapılan evlenmenin kötü sonuçlar doğurduğu anlatılır.

Konu gerçek hayattan alınmış, ama romantik bir anlayışla işlenmiştir.

Eser, dil ve söyleyiş bakımından da kusurludur.

Şemseddin Sami Tiyatro Eserleri

Besa Yahut Ahde Vefa (1875)

Şeydi Yahya (1875)

Gave (1876)

Tercümeleri

Tarih-i Mücmel-i Fransa (Fransa’nın Kısa Tarihi) [Madame de Saint Ouen’den. 1872]

Sefiller (Victor Hugo’dan, 1879)

Robinson (Daniel de Foe’dan, 1885)

Lügatleri

Kamus-ı Fransavî (Fransızca Lügat) [Fransızcadan Türkçeye, 2 cilt 1882]

Kamus-ı Fransavi (Fransızca Lügat) [Türkçeden Fransızcaya, 1885]

Kamus-ül-Alârn (Tarih ve Coğrafya Lügati) [6 cilt, 1888-1900]

Kamus-ı Arabi (Arapça Lügat) [Arapçadan Türkçeye, 1898]

Kamus-ı Türkî (Türkçe Lügat) [2 cilt, 1899-1900]

Dilbilgisi kitapları

Arnavutça Gramer (1886)

Yeni Usul Elifba-yı Türkî (Yeni Usul Türkçe Alfabe) [1900]

Nev-Usul Sarf-ı Türkî (Yeni Usul Türkçe Sarf) [1900]

Şemseddin Sami, Orhon yazıtlarını da Türkçeye çevirdi; Kutadgu Bilig (Kutlu Olma Bilgisi) gibi eski türk edebiyatı kaynak kitapları üstünde çalıştı; fakat bu konuda hazırladığı kitapları yayımlayamadı. Türkçenin sadeleşmesi konusu üstünde önemle durdu.

Bir yanıt yazın