Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Süleymanname Nedir,Özellikleri | Kültür,Sanat,Edebiyat |

Süleymanname Nedir,divarı edebiyatında I. Süleyman’ın (Kanuni) saltanatını ve o dönemde geçen belli başlı toplumsal, siyasal ve kültürel olayları konu alan manzum ya da düzyazı yapıtların genel adı.

Özellikle Kanuni devrinde yaşayan ve onunla birlikte seferlere katılan yazarların kaleme aldıkları Süleymanname’ler, Kanuni’ye övgüyle ilgili manzum veya mensur kısımların dışında sağlam tarihi ve edebi eserlerdir.

Bu devrin olaylarına ışık tutarlar.

En tanınmış Süleymanname’ler ve müellifleri şunlardır:

1 .Mahrem! (öl. 1535). Kanuni’nin tahta çıktığı tarihten Irakeyn seferine (1534-1535) kadar geçen olayları manzum olarak tasvir eder.

2. Hakî. Niğde kadısı olduğu sırada Kanuni’nin yanında sefere katılan yazar, Nahçivan, Revan savaşlarını, Isfahan, Şirvan ve Van taraflarını mensur olarak tasvir eder.

3. Karaçelebizade Abdülaziz (öl. 1658). Süslü bir dille Kanuni Sultan Süleyman’ın saltanat devrini anlatır.

4. Tebrizli Şahî bin Kasım Çelebi (öl. 1538). Eserinde Kanuni devrindeki olaylardan bahseder.

5. Celâlzade Salih (öl. 1565). Selimname veya Tarih-i Sultan Süleyman adıyla yazdığı eserinde 1529’a kadar geçen olayları içine alır.

7. Bostan. Bir adı da Gazavat-ı Sultan Süleyman olan eserinde 1520 – 1539 yılları arasındaki olayları geniş bir şekilde anlatır.

8. Eyyubi. Süleymanname veya Menakıb-t Sultan Süleyman Han adlı eserinde Kanuni’nin Belgrad seferinden başlayarak Rodos, Budin, Peç, Almar v.d. seferlerini anlatır. 1 495 beyitlik manzum bir eserdir.

9. Celâlzade Mustafa (öl. 1567). Tabakat-ül-Memalik ve Derecat-ül – Mesalik adlı eserinde Kanunî’nin tahta çıkışından başlayarak devrindeki savaşları anlattığından Süleymanname olarak kabul edilebilir. Kanunî’nin 1548 Seferini ağdalı bir üslûpla tasvir eden bir eserle Gazavat-ı Sultan Süleyman-ı Kanuni’nin yazarları bilinmemektedir.

Bir yanıt yazın