Tarhuncu Ahmed Paşa Kimdir | Biyografi,Osmanlı Tarihi |

Tarhuncu Ahmed Paşa Kimdir 

Osmanlı devlet adamı (Arnavutluk’ta Mat, ?-İstanbul 1653).

Tarhuncu Ahmed Paşa Hayatı

Devşirilerek İstanbul’a getirildi.

Saraya alındı, önce sipahi sonra da sadrazam Hezarpare Ahmed Paşanın kethüdası oldu (1648).

Sadrazam öldürülünce Şeyhülislâm Abdürrahim Efendinin himayesi ile Diyarbakır’a tayin edildi.

İki ay sonra beylerbeyi olarak Mısır’a gönderildi (1649).

Mısır’dan azledildikten sonra kendi yerine tayin edilen Abdurrahman Paşanın baskısına uğradı ve hapsedildi.

İstanbul’a döndü; kabiliyet ve istidadıyla tanındığı için sadrazam Gürcü Mehmed Paşanın kıskançlığını üzerine çekti.

Birçok defalar kendisi Yedikule’ye, adamları da Baba Cafer zindanına hapsedildi.

Yanya sancağı verilerek İstanbul’dan uzaklaştırıldığında, Selânik’e gidip endişe içinde beklemeğe başladı.

Kazasker Hocazade Mesud Efendinin yardımıyla İstanbul’a getirtilip Valide Sultan’ın da desteğiyle o zaman bozuk olan devlet işlerini düzeltecek müstakbel sadrazam olarak çocuk yaştaki padişaha tavsiye edildi ve sadrazam oldu (20 haziran 1652).

Tarhuncu Ahmed Paşa çok bozuk olan devlet mahyesini düzeltmek için devlet dairelerinde yoklama yaparak fazla harcamaları azaltıp, geliri arttırma yerine işe şiddet ve kan dökmekle başladı.

Bu şekilde bazı kimselerden para alarak hâzineyi zenginleştirme yolunu tuttu.

Rüşvet ve çalma kapılarını kapamış, hatır gönül dinlemeden çalışıyordu.

Bütün dirlikleri hesap ettirerek bir defter hazırlattı.

Ayrıca adı ile anılan Tarhuncu lâyihası diye bilinen bir bütçe düzenledi.

Bu osmanlı tarihinde ilk bütçe değildi.

Onun tertip ettirdiği bütçe lâyihasına göre 1653’te gider, gelirden fazla olduğundan küçümsenemeyecek derecede bütçe açığı vardı.

Ahmed Paşa, samimi olarak bütün bu aksaklıkları düzeltmek ve hizmet etmek isteği ile çalıştı.

Bazı saray erkânının hazine hakkındaki tekliflerini kabul etmemesi onları da düşmanları arasına soktu.

Ayrıca kaptanıderya Derviş Mehmed Paşa ile donanma tahsisatı hususundaki münakaşaları üzerine padişah Mehmed IV’ün tekdirine uğradı.

Bu olayı vesile yapan düşmanları Ahmed Paşa aleyhine çalışmaya başladı, hattâ onun, Şehzade Süleyman’ı tahta çıkarmayı düşündüğünü söyleyecek kadar ileri gittiler.

Nihayet bu kışkırtmalar sonucunda Tarhuncu Ahmed Paşa tersanede donanma işlerini görüşürken saraya çağırıldı ve orada boğduruldu.

Bir cevap yazın