Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Tatarcık Abdullah Efendi Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Tatarcık Abdullah Efendi Kimdir,Osmanlı devlet adamı (? 1730-İstanbul 1797).

Tatarcık Abdullah Efendi Hayatı

ilk tahsilini «Ayaklı kütüphane» adıyla ünlü Müftizade Seyit Mehmed Efendiden yaptı.

Medresede okudu.

Rumeli kazaskeri Esad Efendinin tezkirecilik hizmetine girdi.

Bu görevi sırasında, kadılıklara adam seçme işinde bazı uygunsuzlukları görüldüğünden, Esad Efendiyle birlikte azledildi ve Limni adasına sürüldü; az soma ilmine hürmeten geri çağrılarak, Haremeyn müfettişliğine gönderildi.

Kudüs, Medine ve İstanbul’da kadılık yaptı.

Anadolu sadareti payesiyle ordu kadılığına getirildi; sefere giderken sadrazam Yusuf Paşanın gazabına uğradığı için tekrar azlolundu.

1790’da Anadolu ve aynı yıl Rumeli kazaskerliklerini fiilen işgal etti.

Dört yıl sonra diğer devlet memurlarıyla arasındaki anlaşmazlıklar yüzünden, Güzelhisar’a sürüldü.

Ocak 1796’da ise ikinci defa Rumeli sadrına getirildi.

Abdullah Efendinin 1791 yılında devlet işlerinin düzenlenmesi hakkında Selim III’e sunduğu lâyiha Padişaha verilen yirmi iki lâyihanın en iyi hazırlanmış olanıydı, dokuz bent ve bir hatimeden ibaretti, edebi bir üslup ile kaleme alınmıştı.

Bir yanıt yazın