Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi Kimdir,Hayatı

Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi

Türk devlet adamı (1867 – 1921). Dârülfünun Hukuk mektebini bitirdi. Anadolu ve Rumeli’nin birçok yerinde adliye memurluklarında bulundu. Selânik’te İttihat ve Terakki cemiyetine girdi ve II. Meşrutiyetin ilânından sonra Niğde sancağından mebus seçildi.

31 Mart olayından sonra kurulan Tevfik Paşa kabinesinde kendisine teklif edilen Adliye nazırlığım kabul etmedi. Dârülfünun Hukuk mektebindeki mecelle muallimliğine, sonra da Medresetül-Kuzât’ta mallimliğe tayin edildi.

1910’da kurulan Hakkı Paşa kabinesinde evkaf nazın oldu. Hakkı Paşanın istifasıyle yerine kurulan Said Paşa kabinesinde Adliye nezareti ile Şurayı Devlet reisliğine asaleten, Evkaf nezaretine de vekâleten tayin edildi; bir süre sonra Adliye nezareti ile Şûrayı Devlet reisliğinden istifa ettiğinden, asaleten evkaf nazırı oldu, bu görevi 6 mayıs 1916’ya kadar devam etti.

 

Bir cevap yazın