Yasincizade Abdülvehhab Efendi | Biyografi,Tarih |

Yasincizade Abdülvehhab Efendi..Seyit, nakip ve şeyhülislâm (İstanbul 1759-1834).

Sinop’da yatan Seyit Bilâl soyundan geldiği söylenir.

Babası, Selim III devri ilim adamlarından Osman Efendidir.

Dedesi, Büyük Ayasofya camii yâsin okuyucularından Seyit Mustafa Efendi olduğu için, Yâsincizade diye anılır.

Küçük yaşta Saraya alındı ve Enderunda terbiye, devrin ünlü bilginlerinden Palabıyık Mehmed ve Gelenbevi İsmail efendilerden ders gördü.

13 Ocak 1786’da Saraydan çerağ edildi,müderrisliğe başladı.

Beyazıt ve Yeni cami’de verdiği derslerle ün kazandı.

Daha sonra birçok medreselerde vazife aldı; Selânik kadılığına getirildi.

1811’de İran’a sefir olarak gönderildi.

İran şahı Fetih Ali Han ile yaptığı görüşmelerde, Rusya’ya karşı beraber hareket edilmesini, özellikle İranlıların Babanlı Abdurrahman Paşayı kayırmamasını, yerine Kars ve Ahıska’daki Osmanlı devleti memurlarını korumasını teklif etti.

Fetih Ali Han, bu görüşmelerin, veliaht Abbas Mirza ile yapılmasını istediği için, daha sonra Tebriz’e gitti.

İki taraf arasında yapılan konuşmalar Osmanlı iran sınır meseleleri üzerinde toplandı, fakat Abdülvehhab Efendi bir sonuca varılamadan geri döndü (1813).

Mahmud II, yaptığı hizmetten dolayı, sefirini önce Mekke, sonra İstanbul kadılığı payeleriyle mükâfatlandırdı; 1818’de nakibüleşrâf oldu.

Birinci defa 1821’de ikinci defa 1828’de şeyhülislâmlığa getirildi.

1833’te emekliye ayrıldı.

İstanbul’daki yalısında oturduğu sırada vefat etti.

Cenaze töreninde Mahmud II de hazır bulundu.

Hulâsat-ül-Bürhan fi Itâat-is-Sultan (Sultana İtaat Hakkında Delil Hulâsası) adında bir eseri vardır.

Bir cevap yazın