Yatay İlerleme | Genel Hukuk Bilgisi |

Yatay ilerleme bir memurun, bulunduğu derece değişmeden, belli şartlarla kademe derlemesi.

Yatay ilerleme veya kademe ilerlemesi, derece yükselmesinin dikeyliğine karşılık, aynı derecede, yani yatay bir çizgi üzerinde ilerlemeyi ifade eder.

Devlet memurlarının yatay ilerlemesi şu şartlarla olur: bulunulan kademede en az bir yıl çalışmış olmak, o yıl içinde olumlu sicil almış olmak; içinde bulunulan derecede ilerleyebilecek bir kademenin olması.

Devlet Memurları kanunu, yatay ilerlemelerin, hak kazananlar hakkında, toplu olarak yapılmasını öngörmüştür.

Buna göre, Silâhlı kuvvetlerde olduğu gibi kademe ilerlemeleri gerçekleştirilecektir.

Devlet memurları statüsünde en son düzenlemeyi gerçekleştiren, 2 Sayılı kanun hükmünde kararname uyarınca, mercii, yatay ilerlemelerin onay mercii tayine yetkili âmirdir.

Bakanlar kurulu kararı veya ortak kararla yapılan tayinlerde yatay ilerleme, ilgili bakanın onayıyla olur.

Yatay ilerleme, memurun derecesine göre, sadece aylık bakımından bir artış yaratır; görev ve sorumluluklar açısından herhangi bir değişiklik meydana getirmez.

Bir derecenin son kademesine gelen memur için artık yatay ilerleme sözkonusu değildir.

Böyle bir memur derece bakımından yükselecek veya şartları gerçekleşince, bulunduğu kademeden emekliye ayrılacak veya sevkedilecektir.

Bir cevap yazın