Yetki Kanunu Nedir,Özellikleri | Genel Hukuk Bilgisi |

Yetki Kanunu Nedir,belirli bir konuda, kanun hükmünde kararname çıkarılabilmesi için Bakanlar kuruluna yetki veren kanun.

Yetki Kanunu Özellikleri

Yetki kanunu. Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak, yasama organına tanınmış bir yetkidir.

Fakat, Anayasaya göre, T.B.M.M. belirli konularda, Bakanlar kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarmak yetkisi verebilir.

Bu yetkinin verilmesi bir kanunla olur. Yetki Kanunu Yine Anayasanın kullandığı terimle, yetki kanunu adı verilen bu tür kanunlar, öteki kanunlar gibi görüşülerek kabul edilir.

Ancak, yetki kanunları, öteki kanun tasarı ve tekliflerinden önce ve ivedilikle görüşülür ve karara bağlanır.

Yetki veren kanunda, çıkarılacak kararnamelerin amacı, kapsamı ve ilkeleriyle, bu yetki kullanma süresinin ve yürürlükten kaldırılacak kanun hükümlerinin açıkça gösterilmesi gerekir.

Anayasanın ikinci kısmının, birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel hak ve hürriyetler; dördüncü bölümünde yer alan siyasi haklar ve ödevler, kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemeyeceği için, bu hak ve hürriyetlere ilişkin yetki kanunu çıkarılamaz.

Temel hak ve hürriyetlere ve siyasi hak ve ödevlere ilişkin olmasa bile, belli konu göstermeyen, genel nitelikle yetki kanunu da kabul edilemez.

Yetki kanunu terimi, türk hukuk hayatına Anayasanın 1971 değişikliğinden önce girdi.

933 sayılı, Kalkınma Planının Uygulanması Esaslarına Dair kanun adını taşıyan ve 11 ağustos 1967’de yayımlanan bir kanunla hükümete, kararnameler çıkarılması konusunda yetki verildi.

Bir cevap yazın